2024©AIA

Apartment M

Rhodope Mountains, Bulgaria, 400 sqm

2023 – Built

Апартамент М е проект, вдъхновен от средата, в която се намира – в сърцето на Родопите. Разположен е на последния етаж на съвременна жилищна сграда върху площ от 380 м2. Два апартамента са обединени в едно просторно жилище, където пространствата са органично свързани едно с друго. Създадени са визуални оси, така че погледът може да обхване пространството максимално – от източната до западната фасада и на юг, към планината. 

 

Концепцията за създаването на този проект е базирана на намерението да бъде предадена определена атмосфера и усещане, вдъхновени от традиционната родопска архитектура, като ги пренесе в съвремието. 


От една страна пространствено, това са големите общи пространства като антрето, салон(вестибюл) с камина, хол с трапезария и кухня, от друга страна – чрез текстури и материали. Материалите са внимателно подбрани и максимално естествени – масивни дървени врати и прозорци са направени от местен майстор, стените и таваните са изработени във фина варова мазилка, естествен паркет и камък, добиван и обработван в Родопите, са положени на пода, а мивките и кухнята са изработени от кварцит. Металът, който присъства в интериора, е мед, която патинира естествено във времето. 


Осветлението е меко, деликатно и ненатрапчиво. Някои осветителни тела, като осветените ниши в стената, цитират естественото осветление и проветрение във възрожденската архитектура. Обектите и текстилът в интериора подкрепят следваната концепция и са характерни за региона. Поставени в съвременна среда и изкарани от агрикултурния им контекст, тяхното тактилно и визуално въздействие е засилено – те въздействат като сурови скулптори, които свързват минало и настояще. 


В проекта историческия и съвременния пласт са съчетани в една структура, където историческото е експонирано чрез осветление, обекти и материали. Този контраст вдъхва живот на съвременния минималистичен интериор, добавайки дълбочина и създавайки наратив, който разказва за истории от миналото.

The environment in which Apartment M is located, in the heart of the Rhodope
Mountains, served as inspiration for this project.


It is located on the top floor of a modern residential building on an area of 380 m². Three
apartments have been merged into one spacious dwelling where the spaces are
organically interconnected. By establishing visual axes, the space may be fully viewed
from the east to the west façade and to the south, towards the mountains.


The concept behind this project is based on the desire to translate historic Rhodope
architectural elements into a modern setting in order to communicate a certain mood
and atmosphere.


On one hand, this is achieved spatially through large common areas like the foyer,
salon (vestibule) with a fireplace, living room with dining area and kitchen and compact
bedrooms. On the other hand, this is achieved through textures and materials. The
materials are carefully chosen and natural – solid wooden doors and windows are
crafted by local artisans, walls and ceilings are finished with a fine plaster, natural
parquet and stone, which are sourced and processed in the Rhodope Mountains, are
laid on the floors, and sinks and the kitchen are made of quartzite. The metal, that is
present in the interior is copper, which naturally patinates over time.


The lighting is soft, delicate, and unintrusive. Some lighting fixtures, such as illuminated
niches in the wall, echo the natural illumination and ventilation found in Rhodope
architecture from 19 century. Objects and textiles within the interior support
the intended concept and are characteristic of the region. Their tactile and visual effect
is increased when removed from their agricultural context and placed in a modern
setting; they operate as raw sculptures connecting the past and the present.


In the project, historical and contemporary layers are combined within single structure,
where history is emphasized through lighting, objects, and materials. This contrast
breathes life into the contemporary minimalist interior, adding depth and creating a
narrative that tells the stories of the past.