2024©AIA

Berlin Unlimited

ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik

Berlin, Germany

2014 – Workshop

Team: 

Denica Indzhova with Petra Havelska  

Emil Angelov with Penny Travlou

През 2014, бяхме част от международен екип от преподаватели, водещ семинара BERLIN UNLIMITED, по инициатива на Urban Transcripts. Фокусирайки се върху действителната проблематика на Берлин, семинарът е интердисциплинарно упражнение за разбиране на градското състояние чрез наблюдение, интервюта на местните, посещения на място и групова работа. Всяка от 5-те единици на семинара се фокусира върху различен методологичен подход и е оформена от набор от теми, специфични за Берлин.

Основната цел на семинара е да предостави на участниците изострена визия, чрез която да разберат града като сложна интерактивна система. Тя е насочена към разработване на стратегии за сътрудничество, които оспорват конвенционалните методи за градски анализ и пробиват дисциплинарни граници, насърчавайки творчеството и експеримента.

We were part of an international team of tutors leading the BERLIN UNLIMITED workshop. Focusing on Berlin’s actual problematics, the workshop is an interdisciplinary exercise in understanding the urban condition through urban investigation, on-site visits, and group work . Each of the 5 units of the workshop focuses on a different methodological approach of and is framed by a set of themes, particular to Berlin. 

The workshop’s main objective is to equip participants with a sharpened vision through which to comprehend the city as a complex interactive system. It aims towards the development of collaborative strategies that challenge conventional methods of urban analysis and cut through disciplinary boundaries, encouraging creativity and originality.

The BERLIN UNLIMITED festival was organised by Urban Transcripts.